Med en årsproduktion av
1 300 000 kilowattimmar (kWh) täcker vi behovet för
50 - 60 eluppvärmda villor.

Eftersom en kilowattimme producerad med vattenkraft i Sverige ersätter en kolkraftproducerad kilowattimme besparar Hjultorp årligen naturen:
1 000 000 kg koldioxid
3 300 kg svavel
3 000 kg kväveoxider
65 000 kg slagg och flygaska